DRIED SUPER (JUMBO - LARGE SIZE) - 250 grams

DRIED SUPER Long Phụng Yến - 250 grams.

Long Phụng Yến SUPER (best) grade bird nests are selected by hand, separating them from the rest of the nests. Only less than 3% of all bird nests meet our team's stringent selection process for this grade. Bird nests that do not meet these criteria are then further graded into AAAAA, AAAA, AAA and lower grade nests.

At Long Phụng Yến, we sell 100% organic, natural pure bird nests. We employ the highest standards of food processing practices that protect the integrity of the organic product and disallow irradiation, genetically modified ingredients (GMOs) or synthetic preservatives.

Ingredients: Edible bird nests.

 

Free shipping.

DRIED SUPER Long Phụng Yến - 250 grams.

Long Phụng Yến SIÊU HẠNG (tốt nhất) được lựa chọn bằng tay, được tách riêng với phần còn lại của yến. Chỉ dưới 3% của tất cả các tổ Yến đáp ứng được quá trình lựa chọn nghiêm ngặt do nhóm chúng tôi cho cấp hạng này. Yến không đáp ứng được các chỉ tiêu này sau đó được tiếp tục phân loại thành hạng AAA và yến cấp thấp hơn.

Tại Long Phụng Yến, chúng tôi bán các tổ yến tinh khiết tự nhiên 100% hữu cơ. Chúng tôi dùng các tiêu chuẩn cao nhất của việc thực hành về chế biến thức ăn bảo vệ tình trạng nguyên vẹn của sản phẩm hữu cơ và không để bị bức xạ, bị các thàh phần di truyền làm biến đổi (GMOs) hoặc bảo tôồn các sợi tổng hợp.

 

Vận Chuyển Miễn Phí.

$ 850.00