Preparation.

Immerse one piece of fresh bird’s nest in clean water. Place the nest (in the soaking water) in the refrigerator and let it soak for approximately 4-5 hours. Thereafter, rinse the nest with clean water 2 or 3 times. The nest should expand and weighs approximately 5 times the original weight. Separately, liquefy 20 grams of rock sugar in 1 cup of water. Next, mix the soaked nest and the liquid (dissolved) rock sugar in a bowl. Steam for 45 minutes. Enjoy.

Caution: Many sources incorrectly recommend cooking for 1 hour or more. This is a common mistake. Overcooking may cause the loss of the nest’s valuable nutrition. The ‘mitogenic stimulation factor’ contained in bird’s nest is active at around 80° Celsius. Therefore, please do not steam/cook your nests for more than 45 minutes.

CHUẨN BỊ.

Ngâm tổ chim Long Ph ng Yến vào 1 tô nước sạch, đem để vào tủ lạnh khoảng 5 tới 8 tiếng để Yến nở lớn.

Sau đó đem ra rửa lại 2 hoặc 3 lần nữa bằng nước sạch. Hoà tan 20 gram đường Phèn trong 1 bát ( thố), bỏ Yến đã rửa sạch vào bát (thố); đem chưng ( hấp cách thủy) từ 45 phút.

Hãy thưởng thức một bát Yến thơm ngon và bổ dưỡng.

Thaän troïng: Nhieàu nhaõn hieäu khaùc cuûa toå yeán ñaõ ñeà nghò khoâng ñuùng laø naáu trong moät giôø hoaëc hôn. Ñaây laø moät sai laàm thöôøng xaûy ra. Vieäc naáu quaù giôø coù theå laøm maát ñi giaù trò dinh döôõng. "Thaønh phaàn kích thích mitogenic" coù ñöôïc trong toå yeán coù hieäu quaû ôû 80 ñoä C. Vì vaäy, xin ñöøng chöng/naáu caùc toå cuûa baïn quaù 45 phuùt.