It is necessary to have yến soaked and expanded before stewing. “Soak & expand” means to soak yến in cool and clean water for at least 24 hours to allow maximum water absorption.

Procedure: Soak yến for at least 24 hours (note: different types of yến may need different soaking time). Please make sure that the water covers the whole yến so that yến can absorb maximum water content. Change and refresh the soaking water once or twice during soaking. Wash away the impurities with running water.

Yến will expand after soaking. Minimal amount of feathers might be found in natural yến after expansion. If necessary, use tweezers to remove them or rinse yến several times.

Filter the yến through a strainer to remove the water. Inside the strainer, rinse yến several times with purified water. Tear off the yến fibers and yến is ready for cooking.

Thật là cần thiết để có yến được ngâm và nở ra trước khi chưng. " Ngâm & nở ra " có nghĩa là để ngâm yến trong nước mát và sạch cho ít nhất 24 giờ để có được sự hấp thụ nước tối đa.

Ngâm yến trong ít nhất 24 giờ (lưu ý: các loại yến khác nhau có thể cần thời gian ngâm khác nhau). Hãy chắc chắn rằng để cho nước phủ toàn bộ yến để yến có thể hấp thụ lượng nước tối đa. Thay nước và dùng nước mới để ngâm một hoặc hai lần trong thời gian ngâm. Rửa sạch các tạp chất bằng nước.

Yến sẽ nở ra sau khi ngâm. Số lượng tối thiểu của lông vũ có thể được tìm thấy trong yến tự nhiên sau khi nở ra. Nếu cần thiết, sử dụng nhíp để nhổ lông hoặc rửa yến nhiều lần.

Hãy lọc yến qua một cái rây để làm ráo nước . Bên trong cái rây, rửa sạch yến nhiều lần với nước tinh khiết. Xé sợi yến và yến ra để sẵn sàng nấu ăn

Language 1 content goes here.

Language 2 content goes here.