Many people consume yến for the following reasons:

Beauty and Rejuvenation;

Improve Hair, Skin and Nails Condition; and

Recover from Fatigue.

For centuries, bird nests have been consumed as sacred medicine of perpetual youth and longevity in Asia, where it is well known that bird nests promote skin cell regeneration.

 

 

Nhiều người tiêu thụ yến vì những lý do sau đây:

Vẻ đẹp và trẻ hóa;

Cải thiện điều kiện cho Tóc, Da và Móng; và

Phục Hồi sự mệt mỏi.

Trong nhiều thế kỷ, yến đã được tiêu thụ như liều thuốc thiêng liêng của tuổi trẻ vĩnh viễn và tuổi thọ ở châu Á , nơi mà người ta biết rằng yến thúc đẩy tái tạo tế bào da.